Selbrath


Selbrath
Selbrath, Selbthat.

Deutsches Sprichwörter-Lexikon . 2015.